Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Hemmen
RSIN/Fiscaalnummer: 809350762
Website adres: http://www.hervormdegemeentehemmen.nl/
E-mail: scriba-hemmen@live.nl
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 6672 LB
Plaats: Hemmen
Postadres: Kerkplein 3
Postcode: 6672 LB
Plaats: Hemmen

De Hervormde Gemeente Hemmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď.

In de kerk van de Hervormde Gemeente Hemmen (aangesloten bij de PKN) treft u een groep
mensen aan die uit Hemmen komt, maar ook uit een aantal omliggende dorpen. Mensen met heel
diverse kerkelijke achtergronden die zich geaccepteerd en gewaardeerd weten in de gastvrije
sfeer die de gemeente ademt. In de kleine kerk van Hemmen zijn velen op zoek naar een ďwarm
en lichtĒ onderdak. Men vindt dat er doordat er met elkaar meegeleefd wordt en naar elkaar
omgezien wordt en er een open oog is voor de wereld van vandaag en morgen. In erediensten en
in het vormings- en toerustingswerk wordt er gezocht naar verbindingen met elkaar en met God.
Op die manier hoopt men het licht van het evangelie te laten stralen. De aantrekkelijke ligging van
de kerk op het lommerrijke landgoed Ďde Heerlijkheid Hemmení en de historische veertiende
eeuwse kerk geven een bijzondere dimensie aan het bestaan van de gemeente van Hemmen.
Velen hebben hier al rust gevonden, zoals boven de ingang van de kerk in een steen gebeiteld
staat (Psalm 36).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te
Hemmen.
Toelichting jaarrekening 2019:
Het eindresultaat 2019 bedraagt Ä 40.012.
Echter, het feitelijke exploitatieresultaat is aanmerkelijk lager.
Het resultaat is positief beÔnvloed door een onttrekking uit de bestemmingsreserve van Ä 21.988 en garantiesubsidies
over 2017 en 2018 van Ä 31.737.
Daarmee komt het werkelijke exploitatieresultaat op Ä 13.713 negatief.
Voor dit tekort is een subsidiebeschikking van de solidariteitskas ontvangen en zal de uitkering van de subsidie in
2020 worden aangevraagd.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke
gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden
aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)
gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de
predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,
benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de
kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand
houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Terug....
B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze
gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en
de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het
college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met de Classicale colleges voor de Behandeling van
Beheerszaken. (Ordinantie 11, art.8)


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de
basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht , haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden
en haar financiŽn.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting,
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest.


D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hemmen 2020-2024

1. Inleiding
Het College van Kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke
aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, en verricht de daaraan verbonden
werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van
de in de plaatselijke regeling gestelde bepalingen.

2. College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters bestaat sinds 2019 uit 3 leden. Hiervan zijn er 2 ouderling-kerkrentmeester en 1
kerkrentmeester. De voorzitter en penningmeester zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de
kerkenraad.
De diverse taken, zoals verwoord in de plaatselijke regeling, zijn over de verschillende leden verdeeld.

3. Medewerkers

3.1 Predikant
De predikant wordt niet tot personeel gerekend, omdat zij geen werknemer van de kerkelijke gemeente is.
Vanzelfsprekend wordt zij gehonoreerd overeenkomstig de kerkelijke regeling die door de generale synode is
vastgesteld.
De predikant is enkele jaren geleden verhuisd van de pastorie in Hemmen naar een woning in Beuningen en is na
overleg sinds 1 januari 2020 in aanstelling teruggegaan van 0,80 FTE naar 0,50 FTE.

3.2 Vrijwilligers op basis van vergoeding: Organisten
Sommige taken binnen de Hervormde Gemeente te Hemmen worden door vrijwilligers gedaan die hiervoor een
door het College van Kerkrentmeesters vastgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze blijft onder de
maximale vrijwilligersvergoeding die door de belastingdienst is vastgesteld. Tot deze groep vrijwilligers behoren de
organisten.
De organisten doen bij toerbeurt dienst tijdens de zondagse eredienst. Ook worden zij ingezet voor rouw- en
trouwdiensten. Daarnaast kan er een beroep op hen worden gedaan bij andere voorkomende bijeenkomsten. De
penningmeester van het College van kerkrentmeesters maakt jaarlijks een organistenrooster voor de erediensten in
de kerk.

3.3 Vrijwilligers zonder vergoeding: Kosters
De Hervormde Gemeente te Hemmen heeft een team van 6 kosters. Eťn van de kosters is coŲrdinator en maakt
jaarlijks een kosterrooster. Per jaar wordt een overleg met de kosters gepland. Hierin worden afspraken
geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld.
De kosters ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden tijdens de erediensten. Voor rouw- en
trouwdiensten kan de dienstdoende koster een vergoeding krijgen. In de praktijk wil de koster meestal geen
vergoeding voor deze diensten hebben.

3.4 Overige vrijwilligers
Gemeenteleden maken volgens een rooster de kerk en het Zendingslokaal schoon.
Het beheer van de kerk en het Zendingslokaal berust bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
In onze kerkelijke gemeente is een groot aantal vrijwilligers actief op allerlei terreinen, zoals in het jeugdwerk,
bezoekwerk, actie Kerkbalans, financiŽle administratie, ledenadministratie, kerkblad, bloemendienst, op technisch
gebied, onderhoud etc.

4. Taken College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is belast met het scheppen en onderhouden van de materiŽle en financiŽle
voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij doet dit in overleg met en in verantwoording aan de
Kerkenraad en op zodanige wijze dat begrotingstekorten, indien enigszins mogelijk, worden voorkomen. Het
College van Kerkrentmeesters werkt volgens de richtlijnen zoals vastgesteld in de Kerkorde en de Ordinanties van
de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Daarnaast is het College gehouden aan de bepalingen in de Plaatselijke
Regeling.
De ledenadministratie en de financiŽle administratie worden aanvullend verzorgd door gemeenteleden, die geen lid
zijn van het College van Kerkrentmeesters.

De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen globaal als volgt worden weergegeven:
- Het opstellen van het beleidsplan
- Het zorgdragen voor de financiŽle administratie
- Het jaarlijks opstellen van de begroting en de jaarrekening
-  Het zorgdragen voor de geldwerving zoals actie Kerkbalans, collectes en de
Solidariteitskas 
- Het beschikbaar stellen van de kerk en het Zendingslokaal voor de eredienst en
voor andere activiteiten van de gemeente
- De verhuur van de kerk en het Zendingslokaal
- Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente
- Het beheren van de geldmiddelen
- De zorg voor de ledenadministratie
- Het opstellen van het organistenrooster
- Het aansturen van de vrijwilligers
- Het bijhouden van de registers van de gemeente.(doopboek, trouwboek en
rouwboek)
- Het beheer van de archieven van de gemeente
- Het beheren van de verzekeringspolissen
- Contacten onderhouden met de stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en
Zending en het Hemmensche Fonds van Lijnden van Hogendorp

5. Gebouwen

5.1 Kerk, Kerkplein 1 te Hemmen
De kerk is eigendom van de Stichting Het Hemmensche Fonds van Lijnden van Hogendorp. Het College van
Kerkrentmeesters betaalt de kosten voor energie, het onderhoud van de cv ketels en zorgt voor het schoonmaken
van de kerk.

5.1.1 Orgel Het orgel in de kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente te Hemmen. Het College van
Kerkrentmeesters draagt zorg voor het onderhoud en eventuele reparatie van het orgel en laat het orgel op gezette
tijden stemmen.

5.2 Dorpshuis ĒDe Oude SchoolĒ, Kerkplein 4 te Hemmen. Het dorpshuis, gelegen op een in erfpacht uitgegeven
perceel, is eigendom van de Hervormde Gemeente te Hemmen. Het Dorpshuis is in beheer bij de Stichting
Dorpshuis ĒDe Oude SchoolĒ.  Het gebouw vervalt aan het einde van de erfpachtperiode in 2025 of bij eerdere
beŽindiging van het beheer van het Dorpshuis aan de Stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending.

5.3 Zendingslokaal, Kerkplein 3 te Hemmen.
Het Zendingslokaal is eigendom van de Stichting Het Hemmensche Fonds van Lijnden van Hogendorp. Het College
van Kerkrentmeesters betaalt de kosten voor energie en zorgt voor het schoonmaken van het Zendingslokaal.
Omdat gemeenteleden de kerk en het Zendingslokaal schoonmaken, scheelt dat aanzienlijk in de kosten voor het
College van Kerkrentmeesters.

5.4 Pastorie. De pastorie, gelegen aan Molenstaat 24 in Hemmen is eigendom van de Stichting Het Lijndensche
Fonds voor Kerk en Zending te Hemmen. Voor het College van Kerkrentmeesters zijn er geen kosten verbonden
aan het onderhoud van de pastorie.

6. FinanciŽn
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door het College van Kerkrentmeesters opgesteld. Daarna worden ze
voorlopig vastgesteld door de Kerkenraad en in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en gedurende een week
voor de leden ter inzage gelegd. Vervolgens worden ze door de kerkenraad vastgesteld. Jaarlijks worden de
jaarrekening en begroting overeenkomstig de kerkorde door het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland gecontroleerd, waarna definitieve vaststelling
plaatsvindt.
Vanwege de ANBI status van de Hervormde Gemeente te Hemmen wordt de verkorte staat van baten en lasten op
de website van de gemeente gepubliceerd.

6.1 Kerkelijke inzamelingen

6.1.1 Aktie Kerkbalans
In de maand januari wordt de gemeenteleden in het kader van de landelijke actie íKerkbalansí gevraagd een opgave
te doen van hun vrijwillige bijdrage voor het komende jaar.
Deze bijdrage is bestemd voor het plaatselijke gemeentewerk.
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de organisatie van bovengenoemde kerkelijke inzamelingen.
Gemeenteleden die (nog) niet hun toegezegde bijdrage hebben geleverd, ontvangen een mondeling of schriftelijk
verzoek hun bijdrage alsnog te voldoen.

6.1.2 Kerkrentmeesterlijk quotum en Solidariteitskas
Het College van Kerkrentmeesters draagt jaarlijks een verplicht quotum af aan de PKN. De gelden zijn bestemd
voor het landelijke, provinciale en classicale werk van de PKN. De kosten voor dit werk worden evenredig
omgeslagen over alle gemeenten van de PKN.

6.1.3 Overzicht Inkomsten en Uitgaven
Inkomsten
De geldwerving is als volgt onderverdeeld:
- Actie Kerkbalans
- Collecten in de eredienst
- Bijdrage Kerkblad
- Solidariteitskas
- Giften en subsidies
- Rente uit vermogen
- Verhuuropbrengst Kerk en Zendingslokaal

Uitgaven
De onderstaande kosten komen ten laste van de gemeente:
- Kosten predikant
- Kerkdiensten, jeugdwerk en overige kerkelijke activiteiten
- Lasten Kerk en Zendingslokaal
- Lasten overige onroerende zaken en inventaris
- Energiekosten en verzekeringen
- Afschrijving inventaris en apparatuur
- Belastingen
- Abonnementskosten
- Verplichtingen en bijdrage overige organen
- Kerkrentmeesterlijk quotum

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ĎGenerale regeling rechtspositie predikantení.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in
de Ď Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform
de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College
van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Op onze website treft u onder het kopje VIS diverse activiteiten aan die vanuit de regionale werkgroep Verdiepen,
Inspireren en Samenkomen worden georganiseerd. Daarnaast treft u op onze website ook activiteiten van de
Kindernevendienst en Catechese aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het
plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikant of andere werkers
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen
van het verslagjaar.
Het eindresultaat 2020 bedraagt Ä 25.574.
Echter, het feitelijke exploitatieresultaat is aanmerkelijk lager.
Het resultaat is positief beÔnvloed door de garantiesubsidie over 2019 van 13.713.
Daarmee komt het werkelijke exploitatieresultaat op Ä 11.861 positief.
Dit positieve resultaat is ontstaan door Covid-19. Door Covid-19 hebben we vanaf maart 2020 helaas geen fysieke
diensten meer kunnen houden in ons kerkgebouw. Hierdoor liepen de vergoedingen voor gastpredikanten en
organisten terug.