Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Terug....
Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Hemmen
RSIN/Fiscaalnummer: 824123402
Website adres: www.hervormdegemeentehemmen.nl
E-mail:
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 6672 LB
Plaats: Hemmen
Postadres: p/a Kerkplein 3
Postcode: 6672 LB
Plaats: Hemmen


De Hervormde Gemeente Hemmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď.

In de kerk van de Hervormde Gemeente Hemmen (aangesloten bij de PKN) treft u een groep
mensen aan die uit Hemmen komt, maar ook uit een aantal omliggende dorpen. Mensen met heel
diverse kerkelijke achtergronden die zich geaccepteerd en gewaardeerd weten in de gastvrije
sfeer die de gemeente ademt. In de kleine kerk van Hemmen zijn velen op zoek naar een ďwarm
en lichtĒ onderdak. Men vindt dat er doordat er met elkaar meegeleefd wordt en naar elkaar
omgezien wordt en er een open oog is voor de wereld van vandaag en morgen. In erediensten en
in het vormings- en toerustingswerk wordt er gezocht naar verbindingen met elkaar en met God.
Op die manier hoopt men het licht van het evangelie te laten stralen. De aantrekkelijke ligging van
de kerk op het lommerrijke landgoed Ďde Heerlijkheid Hemmení en de historische veertiende
eeuwse kerk geven een bijzondere dimensie aan het bestaan van de gemeente van Hemmen.
Velen hebben hier al rust gevonden, zoals boven de ingang van de kerk in een steen gebeiteld
staat (Psalm 36).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X
lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid
2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie
van de Hervormde Gemeente Hemmen.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).


C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht , haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan
IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om
het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-
enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk ďde roeping van kerk en
gemeenteĒ.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 ďde toekomst open tegemoetĒ


Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Hemmen 2020-2024:

De diaconie heeft een dienende taak. Namens de gemeente geeft zij ondersteuning aan hen die
dit nodig hebben, door aandacht, tijd, zorg en financiŽle middelen.

Omzien naar elkaar
We hebben een open oog voor de wereld, zien om naar elkaar en aanvaarden onze verschillen
met als doel onze afstand naar de buitenwereld te verkleinen. Er gaan bloemen de gemeente in,
bijv. bij ziekte, trouw, geboorte, jubileum. Degenen die de kerkdiensten niet zelfstandig kunnen
bezoeken, kunnen gebruik maken van de kerk taxi. Maandelijks is er na de dienst gelegenheid voor
koffiedrinken.
Helpen waar geen helper is
Onze gemeente moet een veilige haven zijn voor ieder die een schuilplaats zoekt. We willen daar
aanwezig zijn, waar andere hulpverlening zich heeft teruggetrokken.
In samenwerking met de diaconieŽn van de Zettense kerken is  De Herberg opgericht, hier wordt
maandelijks een gezonde warme maaltijd verzorgt voor mensen die behoefte hebben aan een
luisterend oor. Als Hemmense gemeente verzorgen wij dit  twee maal per jaar, in december
verzorgen we gezamenlijk een kerstmaaltijd.

Zorg voor jong en oud
Voor de 75+ wordt een dagje uit georganiseerd en/of samenzijn op een ochtend/middag. Dit staat
in het teken staan van ontmoeting, bezinning en ontspanning. De catechese groep verzorgt  voor
jongeren vanaf 12 jaar ontmoeting, plezier en educatie, dit is op zondagmiddag. Er is een
samenwerking met buurgemeente De Rank uit Zetten. Ze sluiten het jaarprogramma op een
ludieke manier af. Informatie is te vinden in het kerkblad.

Attenties Pasen en Kerst
Met Pasen en Kerst ontvangen de 75+, ernstig zieken, mensen met een beperking en anderen
waar we oog voor hebben, een presentje.

FinanciŽn en bestemming
Renteopbrengsten uit diaconale bezittingen, giften en ingezamelde gaven vormen een vaste bron
van inkomsten. De diaconie wil de ingezamelde gaven zo goed mogelijk besteden ten gunste van
hulpbehoevende mensen en goede doelen.

Inzamelen van postzegels
De ingezamelde postzegels gaan naar Woord en Daad te Ochten.

Elisabethbode
De diaconie heeft een abonnement op het blad Elisabethbode. Dit wordt tweewekelijks door een
vrijwilliger gebracht bij een aantal oudere gemeenteleden.

Recreatie
Voor aangepaste vakanties voor ouderen en mensen met een beperking, kan de diaconie helpen
bij het vinden van een vakantiemogelijkheid in het Roosevelthuis in Doorn. Jaarlijks draagt de
diaconie financieel bij.

Eredienst
Ambtelijke tegenwoordigheid en dienstbaarheid tijdens de eredienst, collecteren, dienen aan de
avondmaalstafel en wegbrengen van de bloemen. De tieners uit de gemeente geven aan wanneer
zij willen helpen met collecteren voor de diaconie tijdens de  dienst.

Viering van het avondmaal
De diakenen zorgen voor voorbereiding en toebereiding. Ieder wordt van harte uitgenodigd om
rond de lange tafel plaats te nemen en brood en wijn met elkaar te delen.
Voor mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen is er een mogelijkheid voor bediening
van het Heilig Avondmaal aan huis.Dankdag
Fruit en noten worden ingezameld voorafgaande aan de dienst en worden na afloop van de dienst
door de diaconie gebracht bij een nader te benoemen doel, zoals Heldringstichtingen ,
Philadelphia of het Witte huis te Zetten.

Kerkdiensten via internet
Ook kunnen de diensten via internet beluisterd worden: www.kerkdienstgemist.nl

Zending
Een onderdeel van de diaconie is de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking ,
hierom ondersteunt de diaconie diverse (inter-)nationale projecten. Ook vervult wij een belangrijke
rol in de veertigdagentijd. Hierbij maken wij gebruik van de acties van Kerk in actie.

Pastoraal medewerkers
De gemeente van Hemmen heeft 6 pastorale medewerkers, zij doen bezoekwerk bij
gemeenteleden. Bij bijzonderheden geeft de pastoraal medewerker door aan de dominee of
ouderling als er behoefte is aan een bezoek van de dominee, zij attenderen de kerkenraad
wanneer de bloemen ter bemoediging  gegeven kunnen worden.
Zij brengen tevens de paas- en kerstattenties rond bij de ouderen in de gemeente.

Wat willen we bereiken? Doelstellingen 2020-2024

Betrokkenheid gemeente uitbreiden, jeugd/jongeren betrekken bij diensten, helpen bij de collecte.
De spaardoosjes met Pasen op laten halen door de kinderen.
Gemeente nauwer bij het diaconale werk betrekken door het tellen van en controleren van de
collecte opbrengsten na de dienst. Ook worden gemeenteleden gevraagd om de bloemen bij
medegemeenteleden te bezorgen. Gemeenteleden betrekken bij het koken voor de gezamenlijke
maaltijd van De Herberg.

Afwisseling in collectedoelen en verdieping in contacten
Diaconaal geld een diaconale bestemming geven. Streven naar doelen dichtbij huis waar een
binding mee opgebouwd kan worden. Het wordt op prijs gesteld als een
verantwoording/bevestiging van ontvangst collecte gelden komt en gemeenteleden worden
geÔnformeerd via het kerkblad. Enkele SKG spaarcontracten worden in 2020 afgebouwd. Kijken
naar andere mogelijkheden om het vrijgekomen geld te investeren.
De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden van de opbrengsten en van de doelen via het
kerkblad.

Signaleren knelpunten bij gemeenteleden
We willen individuele hulpverlening intensiveren. We zien graag betere inventarisatie van
zorgsituaties in de gemeente, zodat er adequaat op ingesprongen kan worden. We hopen
regelmatige terugkoppeling te ontvangen van predikant, ouderlingen en/of pastoraal medewerkers
over door hen gesignaleerde zorgen en knelpunten bij gemeenteleden. Ook hopen we dat
gemeenteleden omzien naar elkaar en signalen doorgeven.
Meer oog hebben voor jongere gemeenteleden, zoals (jonge) gezinnen die kampen met
problemen zoals ziekte, wegvallen ouder/kind, ontslag, echtscheiding. We willen hen graag
aandacht en een extraatje geven, zodat zij mogen weten dat zij door de gemeente niet worden
vergeten.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de
ĎArbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí. De hierop betrekking hebbende
regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestanse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuÔteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het
diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk,
landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van
voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke
diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer
van de diaconale bezittingen.
Dit jaar heeft de Diaconie in verband met de coronacrisis besloten om vier collectedoelen extra
te ondersteunen. Er is aan de volgende doelen Ä 1.000 overgemaakt:
- Kerk in Actie Noodhulp Corona
- Red een Kind donatie t.b.v. coronacrisis
- Voedselbank Arnhem
- Rode Kruis donatie ivm coronacrisis.
Hierdoor hebben we dit jaar als diaconie meer uitgegeven als vooraf begroot. Aangezien onze
reserve dit mogelijk maakt, hebben we hier in de coronacrisis voor gekozen.